Meie teenused

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega ja/või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaelus hakkama saada.

Sihtrühmad

 • Lapsed, kellel on tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus
 • Kuni 16-aastased puudega isikud ja kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud
 • Tööealised isikud, kellel on puue  või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime
 • Esmasesse psühhoosi haigestunud isikud, kelle ravimeeskond on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse 
 • Tööealised psüühikahäirega isikud, kellel on puue või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on määratud invaliidsugrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus lastel

 1. Lapsel on eelnevalt määratud puude raskusaste
 2. Esitad sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse
 3. Sotsiaalkindlustususamet eelhindab kompleksteenuse vajadust ja vajaduse selgumisel väljastab suunamisotsuse
 4. Pöördud 60 päeva jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse meie poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
 5. Meie meeskond koostöös pere ja võrgustikuga hindab lapse rehabilitatsioonivajadust ja koostab rehabilitatsiooniplaani
 6. Laps saab teenust vastavalt rehabilitatsiooniplaanile
 7. Meie meeskond hindab koos lapsevanema/eestkostja ja lapsega teenuse tulemuslikkust
 8. Lapsevanem/eestkostja annab meile kinnituse, milliseid teenuseid laps on saanud.

Teenuse sisu

Sotsiaaltöötaja             teenus

Nõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, 

tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna 

ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku 

liikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Anna Ignatovitš Svetlana Toht    Yulia Vasserman

Logopeedi teenus

Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse
hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema
võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Katerina Jakovleva Tatjana Pligunova Olena Senina